วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การสอนทักษะการใช้ภาษา


การสอนทักษะการใช้ภาษา
ทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูด  ชึ่งทั้งหมดจะต้องสัมพันธ์กับความคิดและการจัดการเรียนการสอนควร จะต้องให้มีความสัมพันธ์กัน ทั้ง 4  ทักษะโดยจะเน้นทักษะหนึ่ง แต่ก็ต้องใช้ทักษะอื่นๆ ประกอบไปด้วย ในบทนี้ จะกล่าวแยกเป็นแต่ละทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
                                                              การสอนทักษะการฟัง
      ทักษะการฟังเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญที่สุด เพราะในชีวิตประจำวัน คนเราใช้ทักษะการฟังมากกว่าพูด อ่าน หรือเขียนนอกจากนั้นทักษะในการฟังยังเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียน พูด อ่าน และเขียนได้อีกด้วยการฟัง การฟังที่ดีนั้น ผู้ฟังที่ดีนั้น ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์มากที่สุด แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าฟังไม่เป็น ประโยชน์ที่จะได้ก็สูญหาย ได้ทักษะการฟังมีหลายขั้นตอนเหมือนทักษะการอ่านแต่ล่ะขั้นตอนจะต้องฝึกและสะสมเป็นประสบการณ์ โดยเริ่มสอนทักษะขั้นต้นที่ง่ายๆไปหายากและฝึกต่อเนืองกันไปเรื่อยๆทุกวัน อย่างไรก็ตามการสอน ฟัง ไม่ควรแยกสอน อิสระควรสอนรวมไปกับการพูดอ่านและเขียนเป็นผลดี นอกจากจะเน้นฝึกฝนโดยเฉพาะ เมื่อพบว่ามีความบกพร่องในเรื่องของการฟัง
             อย่างไรก็ดี การฟังนับว่าเป็นอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนอย่างอื่นๆประสบความสำเร็จฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เด็กลักษณะของการฟังมีหลายแต่ล่ะอย่างขึ้นอยู่กับ จุดประสงค์ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และส่วนประกอบอื่นๆ