จุดประสงค์ของการฟังที่ควรเน้น


1. เพื่อพัฒนาความพร้อมในเรื่องการแยกเสียงต่างๆได้ ( (สำหรับผู้เริ่มเรียน 
2.    ให้มีมารยาทในการฟัง จำเป็นต้องฝึกควบคู่ไปกับการเรียนทักษะอื่น และไม่จำเป็นต้องฝึกเฉพาะแต่ในเวลาสอนภาษาเท่านั้น ถ้านำไปฝึกและปฏิบัติในการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาอื่นด้วยจะได้ผลดีมาก 
3.            เพื่อให้สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังได้
4.            เพื่อการนำความรู้จากสิ่งที่ฟังมาประยุกต์ใช้งานได้
5.            เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการฟัง และฝึกการแสวงหาความรู้จากการฟัง
6.            เพื่อการพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษา โดยเน้นการฟังเพื่อนำไปปรับปรุง วิธีการออกเสียง วิธีการพูดได้               ถูกต้องชัดเจน  
7.            เพื่อให้สามารถสรุปจากเรื่องราวในการฟัง แล้วเล่าเรื่องที่ฟังกันได้ถูกต้องหรือจดบันทึกไว้
8.            เพื่อให้สามารถตอบคำถามจากเรื่องราวที่ฟังได้
9.            เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ดีโดยสามารถแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือขัดแย้งได้อย่างสุขภาพ
10.          เพื่อให้สามารถวินิจฉัยเรื่องที่ฟัง จนทราบเจตนาของผู้พูดได้
11.          เพื่อพัฒนาทักษะในการฟัง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเน้นในกานสอนแต่ล่ะครั้ง  

ข้อมูลมาจาก 
รค.ทัศนีย์ ศุภเมธี กศ.บ (เอกภาษาไทย สาขาการประถมศึกษา) 
ผู้จัดพิมพ์.สถาบันราชภัฏธนบุรี พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น