ลำดับขั้นตอนในการฝึกพูด


ลำดับขั้นตอนในการฝึกพูด
1.           ขั้นเตรียมความพร้อม 
            การฝึกในขั้นนี้นับว่ามีความสำคัญมากหากครูใช้วิธีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอาจเป็นการสะกัดกั้นความคิด และทำให้นักเรียนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกการสอนฝึกควรเน้นการพูดให้มีความกล้าแสดงออกเป็นอันดับแรก หากนักเรียนพูดไม่ชัดใช้คำไม่ถูกไม่เหมาะสมก็อย่าใช้วิธีตำหนิหรือใช้ความคิดกฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่มาตัดสิน การแก้ใขก็ควรค่อยเป็นค่อยไป และอาจแก้ไขด้วยการพูดตามครู พูดตามตัวละคร ฯลฯ ฝึกให้คิดหาเหตุผล เพื่อตัดสินใจและเลือกกระทำเลือกพูดให้ถูกต้อง
2.ขั้นฝึกการปฎิบัติในการพูดหรือมารยาทในการพูด
        เมื่อนักเรียนกล้าพูดในขั้นเตรียมความพร้อม ก็ฝึกมารยาทในการพูดต่อไป คือ
·       ใช้คำแทนชื่อถูกต้องเหมาะสม
·       รู้จักทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ
·       ใช้น้ำเสียง ถ้อยคำสุขภาพ ไพเราะ
·       รอจังหวะในการพูด ไม่ชิงกันพูด ขออนุญาณก่อนพูด
·       แสดงกิริยามารยาทถูกต้องเหมาะสมในขณะที่พูด
3                 ขั้นฝึกทักษะในการพูด
·       ฝึกพูดจากสิ่งที่มีประสบการณ์ที่เคยพบเห็น
·       ร้องเพลง
·       เล่านิทานที่เคยรู้ เล่าประสบการณ์ ที่เคยพบเห็น
·       ให้ดูภาพแล้วอธิบาย หรือเล่าเรื่องจากภาพ
·       พูดคุยหลังจากไปศึกษานอกห้องเรียน
·       พูดต้อนรับแขก พูดโทรศัพท์ พูดซื้อของต่อราคา
·       พุดอวยพร ประกาศ
·       ฟังหรืออ่านคำแล้วนำมาพูดให้ผู้อื่นฟังได้
·       พูดแสดงความคิดและเหตุผล (ตอบคำถาม) “ทำไม” ด้วยคำว่า เพราะ”
·       พูดอธิบายสิ่งที่ตนทำหรือคิด
·       พูดและสนับสนุน ขัดแย้ง และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
·       ฟังหรืออ่าน ข้อความยากๆได้พูดทวนใหม่ได้ถูกต้อง
·       พูดแสดงความคิดเห็นจากจินตนาการ ข้อมูลมาจาก 
รค.ทัศนีย์ ศุภเมธี กศ.บ (เอกภาษาไทย สาขาการประถมศึกษา) 
ผู้จัดพิมพ์.สถาบันราชภัฏธนบุรี พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น